Newark & Southwell Methodist Circuit Logo Link
Newark & Southwell
Methodist Circuit
Back home  >  Hawtonville  >  News  >  November birthdays

November birthdays

birthday cakes nov 2019

Birthday girls.

We celebrated the birthdays of three of our members on 10th November, aged 80, 100, and Not Telling. Many Happy Returns!

© 2023 – Newark & Southwell Methodist Circuit